Poslovnik Skupštine

Na temelju članka 20. točka 11. Statuta Turističke zajednice grada Koprivnice, Skupština Turističke zajednice grada Koprivnice na 1. sjednici 5.saziva održanoj 21.prosinca 2009.godine, donijela je

 

 

POSLOVNIK

O RADU IZBORNE SKUPŠTINE

TURISTIČKE ZAJEDNICA GRADA KOPRIVNICE

 

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada izborne Skupštine Turističke zajednice grada Koprivnice ( u daljnjem tekstu: Skupština) i to:

-          način konstituiranja Skupštine, postupak potvrđivanja odnosno prestanak mandata članova Skupštine,

-          postupak izbora i razrješenja predsjednika Zajednice, članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora i izbor predstavnika Zajednice u Turističku zajednicu Koprivničko-križevačke županije,

-          prava i dužnosti članova Skupštine,

-          sazivanje i vođenje sjednice Skupštine i

-          javnost rada Skupštine.

 

Članak 2.

 

Sastav, djelokrug i ovlaštenja Skupštine sa Statutom Turističke zajednice grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Zajednica).

 

Članak 3.

 

Rad Skupštine je javan.

Javnost se može iznimno isključiti samo u odnosu na isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu.

 

 

II  KONSTITUIRANJE SKUPŠTINE, POSTUPAK POTVRĐIVANJA

     ODNOSNO PRESTANAK MANDATA ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 4.

 

Pripremne radnje za sazivanje Skupštine obavlja Turističko vijeće Turističke zajednice grada Koprivnice.

 

Članak 5.

 

Na Skupštini potvrđuje se mandat članova Skupštine, bira se predsjednik Zajednice, biraju članovi Turističkog vijeća, biraju, odnosno, imenuju članovi Nadzornog odbora.

Na Skupštini donosi se Statut Zajednice, ili izmjene i dopune i Poslovnik o radu Skupštine, a mogu se donositi i drugi akti potrebni za rad Zajednice.

Na Skupštini bira se zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

 

Članak 6.

 

Skupštinu otvara i njome predsjedava predsjednik Turističke zajednice grada do izbora novog predsjednika Zajednice.

 

Članak 7.

 

Potvrđivanje mandata članova Skupštine obavlja se na početku Skupštine.

Potvrđivanje mandata iz stavka 1. ovog članka obavlja se na prijedlog verifikacijske komisije koju bira Skupština.

Verifikacijska komisija prijedlog za utvrđivanje mandata članova Skupštine podnosi na temelju izvješća o provedenim izborima.

Verifikacijsku komisiju sačinjavaju predsjednik i dva člana izabrani iz redova članova Skupštine.

 

 

Članak 8.

 

Od dana potvrđivanja mandata član Skupštine ima prava i dužnosti člana Skupštine određena Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Zajednice, do prestanka mandata.

Danom potvrđivanja mandata novoizabranim članovima Skupštine prestaje mandat članovima Skupštine prethodnog saziva.

 

Članak 9.

 

Potvrđivanjem mandata članova Skupštine i izabranom predsjedniku Zajednice, Skupština Zajednice smatra se konstituiranom.

 

Članak 10.

 

Članu Skupštine prestaje mandat u slučajevima određenim Statutom Zajednice.

Ako član Skupštine podnese ostavku predsjedniku Zajednice, tekst ostavke dostavlja se članovima Skupštine.

O sadržaju osnovanosti podnesene ostavke odlučuje se na sjednici Skupštine na temelju provedene rasprave.

Ako Skupština prihvati ostavku, članu Skupštine prestaje mandat danom donošenja odluke o prestanku mandata.

 

Članak 11.

 

Nakon prestanka mandata člana Skupštine provode se dopunski izbori.

Odredbe članka 10. stavak 2., 3. i 4. i stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje i u drugim slučajevima prestanka mandata člana Skupštine predviđenih Statutom.

 

 

III  POSTUPAK IZBORA I RAZRJEŠENJA TIJELA ZAJEDNICE

 

Članak 12.

 

Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Koprivnice, dok Skupština bira članove Turističkog vijeća, odnosno imenuje 2 člana Nadzornog odbora, dok jednog delegira Županijska turistička zajednica.

 

Članak 13.

 

Provođenja izbora za članove Turističkog vijeća i Nadzornog odbora je javno(u daljnjem tekstu: tijela Zajednice) osim ako Skupština ne odluči drugačije.

 

Članak 14.

 

Način javnog glasovanja propisan odredbama članka 47. i 48. ovog Poslovnika.

 

                                                                   Članak 15.

                                                                           

Kandidacijsku komisiju čini predsjednik i 2 člana.

 

Članak 16.

 

Kandidacijska komisija predlaže kandidate za Turističko vijeće i Nadzorni odbor.

Kada Skupština prihvati kandidacijsku listu za izbor tijela iz stavka 1. ovog članka, izbori se provode javnim glasovanjem.

 

Članak 17.

 

Za donošenje odluke o izboru tijela Zajednice potrebno je da na sjednici Skupštine prisustvuje više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Izabrani su oni kandidati za koje je glasovala većina prisutnih članova Skupštine.

 

 

Članak 18.

 

Skupština može razriješiti člana Turističkog vijeća ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i Statutom Zajednice.

Skupština će razriješiti člana Nadzornog odbora u slučaju njegovog opoziva.

Postupak za razrješenje, odnosno opoziv u smislu stavka 1. i 2. ovog članka može se pokrenuti i na prijedlog 1/10 članova Skupštine ili predsjednika Zajednice.

 

 

Članak 19.

 

Skupština će razriješiti člana Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora i u slučaju podnošenja ostavke.

 

 

Članak 20.

 

U slučaju razrješenja članova tijela Zajednice i predsjednika Zajednice odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 11.  ovog Poslovnika.

 

Članak 21.

 

Imenovanja počasnih članova Zajednice obavlja se na način propisan odredbom članka 13. do 19. ovog Poslovnika.

 

 

IV  IZBOR PREDSTAVNIKA ZAJEDNICE U SKUPŠTINU

      TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

 

 

Članak 21.

 

Skupština bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

Broj predstavnika te kriteriji prema kojima se obavlja njihov izbor utvrđeni su člankom 48. Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Izbor predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije obavlja se na način propisan odredbom članaka 12. ovog Poslovnika.

 

 

 

V  PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 22.

 

Članovi Skupštine imaju pravo i dužnosti da prisustvuju sjednicama Skupštine i sudjeluju u njihovom radu i odlučivanju.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka počasni članovi Zajednice mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

 

 

Članak 23.

 

Članovi Skupštine imaju pravo i dužnosti:

1.       prisustvovati sjednicama Skupštine,

2.       predlagati raspravu o pojedinim pitanjima,

3.       postavljati pitanja u vezi s provođenjem odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine,

4.       podnositi prijedloge i postavljati pitanja u vezi s radom Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i radnih tijela Zajednice,

5.       podnositi prijedloge i postavljati pitanja u vezi rada Turističke zajednice, Turističkog ureda ili Turističko-informativnog centra,

6.       biti biran u radna tijela Skupštine i prihvatiti izbor.

 

 

Članak 24.

 

Članovi Skupštine imaju pravo na postavljena pitanja dobiti usmeni odgovor na sjednici Skupštine.

Ako nije moguće postupiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, članu Skupštine na postavljeno pitanje dostavit će se pismeni odgovor u roku 15 dana.

 

 

Članak 25.

 

Članovima Skupštine dostavljaju se izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Skupštine.

Članovi Skupštine imaju pravo uvida u sve materijale koji se pripremaju ili prikupljaju u Turističkom uredu.

 

Članak 26.

 

Članovi Skupštine imaju pravo koristiti tehnička i informatička sredstva u Turističkom uredu koja su mu potrebna za obavljanje dužnosti.

 

 

Članak 27.

 

Član Skupštine ima pravo na naknadu troškova i izgubljenu zaradu nastalu u vezi s radom Skupštine u visini i na način određen posebnom odlukom Skupštine.

 

 

Članak 28.

 

Član Skupštine u obavljanju privatnih i drugih poslova, bilo za sebe ili svojeg poslodavca, na smije se koristiti položajem člana Skupštine.

 

 

 

 

VI  SAZIVANJE I VOĐENJE SJEDNICE SKUPŠTINE

 

 

Članak 29.

 

Skupština radi na sjednicama.

Redovno, odnosno izvanredno, održavanje sjednice Skupštine uređeno je Statutom Zajednice.

 

 

Članak 30.

 

Skupštinu saziva i njome predsjedava predsjednik Zajednice, a u njegovoj odsutnosti član Skupštine određen Statutom Zajednice (u daljnjem tekstu: predsjedavajući).

U slučajevima utvrđenim Statutom Zajednice Skupštinu mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20 % članova Skupštine.

 

 

Članak 31.

 

Poziv na sjednicu članovima Skupštine upućuje se u pravilu najmanje 8 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

Uz poziv za sjednicu članovima Skupštine dostavlja se prijedlog dnevnog reda i odgovarajući materijal koji će se razmatrati na sjednici Skupštine.

Uz pisani poziv za sjednicu dostavlja se i zapisnik s prethodne sjednice.

 

 

Članak 32.

 

Sjednica se saziva pisanim pozivom koji sadrži mjesto, dan i sat održavanja sjednice.

Poziv na sjednicu dostavlja se i počasnim članovima Skupštine te drugim pravnim i fizičkim osobama na koje se posredno ili neposredno odnosi dnevni red.

 

 

Članak 33.

 

Nakon otvaranja sjednice predsjedavajući daje potrebna objašnjenja s vezi s radom sjednice Skupštine.

 

 

Članak 34.

 

Skupština može pravovaljano raditi ako je sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Ako se utvrdi da sjednici Skupštine nije nazočan dovoljan broj članova Skupštine sjednica se odgađa za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat.

Predsjedavajući je dužan prekinuti i odgoditi sjednicu Skupštine ako za vrijeme trajanja sjednice Skupštine utvrdi da više nije prisutan potreban broj članova Skupštine.

O odgodi sjednice za drugi dan pismeno se obavještavaju samo odsutni članovi Skupštine.

 

 

 

Članak 35.

 

O prisustvu članova Skupštine sjednici Skupštine vodi se evidencija.

Predsjedavajući obavještava Skupštinu o tome tko je, osim članova, pozvan na sjednicu Skupštine i koji su članovi obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici.

 

 

 

Članak 36.

 

Na početku sjednice utvrđuje se dnevni red prema prijedlogu koji je naznačen u pozivu na sjednicu.

Predloženi dnevni red može se na početku sjednice i u toku rasprave o dnevnom redu proširiti ili pojedini predmet skinuti s dnevnog reda na prijedlog predsjedavajućeg ili člana Skupštine.

Prijedlog za proširenje dnevnog reda s novim predmetom o kojem nisu raspravljala nadležna tijela (Turističko vijeće, Nadzorni odbor) može se prihvatiti samo ukoliko predlagač obrazloži potrebnu hitnost.

 

Članak 37.

 

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim točkama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

 

Članak 38.

 

Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda raspravlja prije nego što se o njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

Predsjedavajući zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijava za raspravu.

 

Članak 39.

 

Predsjedavajući otvara pojedine točke dnevnog reda i članovima Skupštine daje riječ po redu kojim su se prijavili.

Prijave za raspravu podnose se čim se otvori rasprava, a sve do zaključenja rasprave.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjedavajućeg.

 

 

Članak 40.

 

Na sjednici može sudjelovati u raspravi i počasni član, a ostale osobe na poziv predsjedavajućeg.

 

 

Članak 41.

 

U raspravi se govori u pravili s govornice.

S mjesta se može govoriti samo ako tehnički uvjeti dozvoljavaju da se govornik čuje i da njegove riječi mogu biti zabilježene, o čemu odlučuje predsjedavajući.

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjedavajući.

Predsjedavajući osigurava da govornik ne bude ometen ili spriječen u svom govoru.

 

 

Članak 42.

 

Član Skupštine koji želi govoriti o povredi ovoga Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda predsjedavajući mora dati riječ čim je ovaj zatraži.

O prigovoru iz stavka 1. ovog članka član Skupštine može govoriti najduže 3 minute.

Predsjedavajući je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi ovog Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda.

 

 

Članak 43.

 

Na sjednici se može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.

Ukoliko se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjedavajući ga upozorava da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog upozorenja ne drži teme dnevnog reda predsjedavajući mu oduzima riječ.

 

Članak 44.

 

Na sjednici Skupštine može se odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se odrediti i vrijeme trajanja govora.

 

Članak 45.

 

Ako o nekom predmetu ima više prijedloga o svakom od njih glasuje se odvojeno.

Prvo se glasa o prijedlogu koji ima najviše odstupa od predloženog rješenja i sukladno tome kriteriju, dalje o ostalim prijedlozima i amandmanima.

 

 

Članak 46.

 

O svakom predmetu dnevnog reda Skupština donosi odgovarajući akt.

Skupština donosi opće akte, programe i planove utvrđene Statutom Zajednice, te odluke, preporuke i zaključke.

Odluka se odnosi za akt kojim se odlučuje o izboru, imenovanju i razrješenju članova tijela Zajednice i izboru počasnih članova Skupštine.

Preporukom se ukazuje na podnesene prigovore i pritužbe na rad Skupštine i drugih tijela Zajednice, odnosno stručnih službi Zajednice.

Zaključkom se zauzimaju stavovi i izražavaju mišljenja o pitanjima o kojima se odlučuje odlukom.

 

 

Članak 47.

 

Na sjednici Skupštine glasovanje se u pravilu javno, osim ako se na sjednici ne odluči drugačije.

Članovi Skupštine javno glasuju tako da se izjašnjavaju «ZA» ili «PROTIV» prijedloga.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjedavajući prvo poziva članove Skupštine da se izjasne tko je «ZA» prijedlog, zatim tko je «PROTIV» prijedloga.

Poimenično glasovanje provodi se tako da se svaki pozvani predstavnik izjašnjava «»ZA» ili «PROTIV».

 

Članak 48.

 

Poslije završenog glasovanja, predsjedavajući utvrđuje rezultate glasovanja i na temelju rezultata objavljuje da li je prijedlog prihvaćen ili odbijen. Prijedlog je prihvaćen ako je za njega glasovalo više od polovine prisutnih predstavnika.

 

 

Članak 49.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, a naročito o prijedlozima iznijetim na sjednici i donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

 

 

Članak 50.

 

Svaki član Skupštine ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedba prihvati izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na kojega nema primjedbi, kao i zapisnik o kojem su suglasno izvršene izmjene temeljem primjedbi smatra se usvojenim.

 

 

Članak 51.

 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjedavajući, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.

 

 

Članak 52.

 

Izvornici zapisnika sa sjednice Skupštine čuvaju se u Turističkom uredu.

 

 

Članak 53.

 

Na sjednici Skupštine mogu se voditi stenografske bilješke ili tonsko snimanje, koji se na zahtjev članova Skupštine stavljaju njima na uvid.

Ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka osigurava ovlaštena osoba u Turističkom uredu.

 

Članak 54.

 

Svaki član Skupštine ili drugi sudionik u raspravi ima pravo redigirati svoje izlaganje bez unošenja bitnih izmjena u tekst i bez izostavljanja izraženih misli i razloga.

U slučaju spora o osnovanosti zahtjeva da se izvrši ispravak u zapisniku odlučuje se na narednoj sjednici bez rasprave.

 

 

VII  ODNOSI S PREDSTAVNICIMA SREDSTAVA

       JAVNOG PRIOPĆAVANJA

 

Članak 55.

 

Predstavnici tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Skupštine i izvještavati javnost o radu Skupštine.

Poziv za sjednicu Skupštine s odgovarajućim materijalima dostavlja se i predstavnicima javnog priopćavanja.

Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti materijali koji su označeni kao poslovna tajna.

O radu sjednice Skupštine može se dati i službeno priopćenje za tisak i druga sredstva javnog informiranja.

 

Članak 56.

 

O odnosima s predstavnicima sredstava javnog informiranja brine se predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda.

 

 

VIII  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 57.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK

Turističke zajednice grada Koprivnice

                                                                                                         Zvonimr Mršić