Sistematizacija

Na temelju članka 24. i 42. Statuta Turističke zajednice grada Koprivnice, Turističko vijeće na svojoj 5.sjednici 5.saziva održanoj dana 14.ožujka 2011.godine donosi:

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

 

o unutarnjem ustrojstvu, opisu i popisu radnih mjesta i radnih zadataka u

Turističkom ured Turističke zajednice grada Koprivnice

 

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se: unutarnje ustrojstvo, način rada opis i popis radnih mjesta, uvjeti koje moraju ispunjavati radnici, raspoređenima pojedina radna mjesta, broj izvršitelja, kao i ostala pitanja od značaja za rad u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

 

Članak 2.

Turistički ured obavlja stručne i administrativne poslove Turističke zajednice grada Koprivnice koji su  određeni Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Statutom Turističke zajednice grada Koprivnice.

 

Članak 3.

Djelatnici Turističkog ureda dužni su zadatke i poslove radnog mjesta na koji su raspoređeni, kao i druge poslove koji su im povjereni, obavljati savjesno, uredno i racionalno, pridržavajući se zakona, Statuta i drugih propisa.

 

Članak 4.

Na radni odnos zaposlenih u Turističkom uredu, način i uvjete zasnivanja radnog odnosa, prava i obveze djelatnika, prestanak radnog odnosa i ostala pitanja u svezi s njihovim radom primjenjuju se opći propisi o radu.

 

Članak 5.

Turističko-informativni poslovi obavljaju se u sklopu Turističkog ureda Zajednice.

 

Članak 6.

U skladu s utvrđenim potrebama poslovi Turističko – informativnog centra mogu se obavljati i van Turističkog ureda o čemu odluku donosi direktor Turističkog ureda.

 

Članak 7.

Radom Turističkog ureda rukovodi direktor pa je u tom smislu nalogodavac za sve radnje i postupke koji se poduzimaju te je odgovoran za sveukupan rad Turističkog ureda.

 

Članak 8.

Direktor Turističkog ureda odgovara za svoj rad  Turističkom vijeću i predsjedniku Turističke zajednice, a djelatnici Turističkog ureda za svoj rad odgovaraju direktoru Turističkog ureda.

 

Članak 9.

Zadaci i opis poslova, uvjeti koje moraju ispunjavati djelatnici za obavljanje određenih poslova i zadataka te potreban broj izvršitelja utvrđuju se kako slijedi:

 

 

1. DIREKTOR TURISTIČKOG UREDA

    - poslovi i zadaci:

      organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda te obavlja poslove i zadatke

      utvrđene člankom 48. Statuta Turističke zajednice grada Koprivnice

   - uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

     uvjeti propisanim općim poslovima o radu te Pravilnikom o posebnim uvjetima koje

     moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada,

     županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 110/10).

   - broj izvršitelja: 1

 

 

2. STRUČNI SURADNIK – POMOĆNIK DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA

   - poslovi i zadaci:

     pomaže direktoru u obavljanju njegovih poslova, sudjeluje u organizaciji rada turističkog

     ureda,obavlja stručne poslove na pripremi, organizaciji i provođenju turističke promidžbe,

     prezentacija sajmova, manifestacija i drugih događanja, poslovi na iniciranju razvoja i  

     unapređenja postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih područja,

     upravljanje destinacijom te druge poslove po nalogu direktora Turističkog ureda

  - uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

    uvjeti propisanim općim poslovima o radu te Pravilnikom o posebnim uvjetima koje

     moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada,

     županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 110/10).

  - broj izvršitelja: 1

 

 

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK

   - poslovi i zadaci:

     obavlja stručne poslove na pripremi, organizaciji i provođenju turističke promidžbe,

     prezentacija, sajmova, manifestacija i drugih događanja te po potrebi poslove prijepisa,

     vođenja zapisnika na sjednicama, urudžbenog zapisnika, poslova na iniciranju razvoja i

     unapređenju postojećih turističkih proizvoda, iniciranju razvoja novih turističkih područja,

     upravljanje destinacijom i druge poslove po nalogu direktora Turističkog ureda

  - uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

     uvjeti propisanim općim poslovima o radu te Pravilnikom o posebnim uvjetima koje

     moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada,

     županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 110/10).

   - broj izvršitelja: 2

 

 

4. ADMINISTRATIVNI REFERENT

  - poslovi i zadaci:

    obavlja tajničke i administrativne poslove, vodi urudžbeni zapisnik, piše zapisnike na

    sjednicama, prikuplja i obrađuje podatke o naplati boravišne pristojbe i ostvarenom broju

    noćenja, sudjeluje u pripremi nastupa na sajmovima i organizaciji posebnih turističkih

    prezentacija, obavlja poslove promidžbe te obavlja i druge poslove po nalogu direktora

    Turističkog ureda

 - uvjeti za obavljanje poslova i zadataka:

   srednja stručna sprema općeg ili društvenog smjera, radno iskustvo od najmanje 1 godine,  

   znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola „B“ kategorije

  - broj izvršitelja: 1

 

Članak 10.

S pripravnicima se radni odnos zasniva na određeno vrijeme do najviše jedne godine.

 

Članak 11.

Za povremeno obavljanje poslova direktor Turističkog ureda može uposliti i vanjske suradnike.

 

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Koprivnice broj 108/96 od 10.listopada 1996.godine.

 

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Turističke zajednice grada Koprivnice.

 

 

 

                             TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE

                                               GRADA KOPRIVNICE

 

 

 

 

                                                                                                                      Predsjednik:

                                                                                                                     Zvonimir Mršić

 

 

 

 

Broj:18/2011.

Koprivnica, 15.ožujka 2011.godine

 

 

 

 

Tekst ovog Pravilnika objavljen je na oglasnoj ploči Turističke zajednice grada Koprivnice dana  15.ožujka 2011.godine.

 

 

 

 

                                                                                                                          Direktor:

                                                                                                                  Renato Labazan, prof.