Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Broj: 102/2016

Koprivnica, 11. listopada 2016.

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13 i NN 85/15) donosi se

O D L U K A

o ostvarivanju prava na pristup informacijama

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Turistička zajednica grada Koprivnice, ograničenje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i druge obveze Turističke zajednice grada Koprivnice vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Članak 2.

Zainteresiranim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima pripada pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, a informacije su dostupne sukladno zakonskim odredbama i ovoj Odluci te moraju biti pravodobne, potpune i točne.

 

II. NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

                                                                        Članak 3.

Turistička zajednica grada Koprivnice obvezna je omogućiti pristup informacijama pravovremenim objavljivanjem informacija na internetskim stranicama.

Turistički informativni centar objaviti će na internetskim stranicama:

-           opće i druge akte Turističke zajednice grada Koprivnice,

-           nacrte prijedloga općih akata i drugih akata (u pravilu u trajanju od 30 dana onih o kojima se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti),

-           informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama,

-           informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenom direktora i ostalih zaposlenika i  njihovim podacima za kontakt,

-           dnevne redove sjednica Turističkog vijeća i Skupštine  te vremenu i mjestu njihovog održavanja,

-           zapisnike i zaključke sa službenih sjednica te službene dokumente usvojene na tim sjednicama,

-           informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršenju ugovora (iznad 70.000,00 kn)

-           obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnu dokumentaciju,

-           obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje te ostale informacije po dostavi Turističke zajednice grada Koprivnice.

Turistički informativni centar na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice objaviti će Godišnji plan rada i Izvješće o izvršenju plana rada.

Odredbe prethodnog stavka ne odnose se na informacije za koje postoje ograničenja sukladno zakonskim propisima.

Članak 4.

Direktor Turističke zajednice donosi Odluku o određivanju službenika za informiranje kao mjerodavne osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Kontakt podaci o službeniku za informiranje objavljuju se na internet stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice.

                                                                          Članak 5.

Korisnik prava na informaciju podnosi pisani ili usmeni zahtjev za omogućavanje pristupa informaciji koja se odnosi na područje rada Turističke zajednice grada Koprivnice, direktora i Turističkog informativnog centra, odnosno informacije iz čl. 1. ove Odluke.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona sastavlja se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke pošte smatra se da je podnesen pisani zahtjev.

Davanje informacije korisniku koji je podnio zahtjev može biti neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu dokumentaciju te na drugi prikladan način.

Članak 6.

O zahtjevu za pravo na pristup informaciji službenik za informiranje odlučiti će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno zakonskim odredbama.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva službenik za informiranje će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev, a ne može se sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, službenik za informiranje odbacit će zahtjev rješenjem.

Službenik za informiranje odbaciti će zahtjev rješenjem ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi, a rješenjem će odbiti zahtjev u slučajevima predviđenim zakonskim odredbama.

Članak 7.

Ako Turistička zajednica grada Koprivnice ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu javne vlasti koje je posjeduje obvezna je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva ustupiti zahtjev tom tijelu i o tome obavijestiti podnositelja.

 

Članak 8.

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana od dana kad je trebao odlučiti o zahtjevu ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Turističke zajednice grada Koprivnice, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je to potrebno kako bi informacija bila potpuna i točna.

                                                                          Članak 9.

O zahtjevu se ne donosi rješenje kad se:

-           korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji,

-           kad se korisnika obavještava da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva,

-           kad se obavještava korisnika da je informacija javno objavljena,

-           kad mu je kao stranki u postupku dostupnost informacija utvrđena propisom 

-           kad  se  korisnika  obavještava  da  za  informaciju  postoji  obveza  zaštite  odnosno čuvanja tajnosti.

O postojanju razloga iz prethodnog stavka ovog članka bez odgode obavještava se podnositelj zahtjeva pisanim putem.

Članak 10.

Protiv rješenja službenika za informiranje može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se može izjaviti i kad službenik za informiranje u propisanom roku ne odluči od zahtjevu podnositelja.

Protiv rješenja Povjerenika za informiranje žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

                                                                           Članak 11.

U Jedinstveno upravnom odjelu vodi se službeni upisnik o zahtjevima o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Upisnik se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 12.

Od korisnika se može tražiti naknada stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije i naknada troškova dostave tražene informacije sukladno zakonskim odredbama te kriterijima koje propisuje Povjerenik za informiranje kao neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama

 

 

 

 

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Članak 13.

Korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija podnošenjem zahtjeva, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe sukladno zakonskim odredbama.

Službenik za informiranje odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Kod odlučivanja o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija ne donosi se rješenje.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Službenik za informiranje dužan je Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi ove Odluke i zakonskih odredbi za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine uz obrazloženje i ocjenu postojećeg stanja na osnovi iskazanih podatka.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice - http://www.koprivnicatourism.com/ .

 

 

                                                                       Direktor Turističke zajednice grada Koprivnice

 

Renato Labazan, prof.