Financijsko izvješće

I   PRIHODI                                1.943.076,00 knA  Dotacije i sponzorstva             795.476,00 kn 

B  Turistička članarina                 492.820,00 kn

C  Prihodi od prodaje i najma      410.127,00 kn

D  Ostali prihodi                          146.151,00 kn      

E  Boravišna pristojba                   98.502,00 kn 
II RASHODI                               2.120.370,00 kn

A  Troškovi ureda                          875.713,00 kn

B  Troškovi manifestacija              764.009,00 kn 

C  Marketing                                  264.815,00 kn

D  Ostali troškovi                           215.833,00 kn